Daňová fikce?

Vláda nedávno projednala návrh zákona o prokazování původu majetku. Dle prozatímního návrhu má zákon vejít v platnost 1. 1. 2016. Zeptali jsme se Lukáše Eisenworta, partnera zodpovědného za daně v NSG Morison na jeho názor na tento zákon, v čem spatřuje největší úskalí a co přináší státu nového:

Největší úskalí tohoto zákona vidím v tom, že jde de facto o souhlas s retroaktivitou. Dosud platilo, že retroaktivita v neprospěch poplatníka je nepřípustná. Tímto zákonem se tento princip obchází – daň se nebude vyměřovat zpětně za již promlčené roky – z tohoto pohledu to retroaktivní není, nicméně pokud nebude zdroj majetku prokázán, tj. nebude možno určit, do jakého období spadají příjmy, bude platit fikce, že příjmy byly realizovány v posledním období, za které lze daň vyměřit.

To není nic jiného než retroaktivita.

Další úskalí je nový institut Stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem (tj. institut využívaný v případě, že daňový subjekt dle názoru správce daně dostatečně neprokáže příjmy, které byly zdrojem pro pořízení majetku) – ten je popsán jen velmi vágně a nelze dopředu vůbec říct, jak to bude vypadat v praxi. Správce daně při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem určí základ daně pomocí odhadu výše příjmů, kterých by poplatník musel dosáhnout, aby to odpovídalo nárůstu jeho jmění – de facto jde tedy o odhad hodnoty majetku. Odhady hodnoty majetku má dělat znalec v oboru, nikoliv daňový úředník.

Celkově dává tato novela finančním úřadům vysokou míru svévolnosti při rozhodování. Nikdo nyní neumí říct, jaký bude konkrétní průběh. Umím si představit, že to bude pouze hrozba, nebo také, že to bude nadměrně používaný nástroj a vágnost pravidel povede k neadekvátnímu zacházení s daňovými poplatníky.

Co se týče přínosu pro stát:

Momentálně existuje lhůta pro doměření daně. Trvá 3 roky a v případě vykázání ztrát se prodlužuje na 8 let. Po této lhůtě nelze daň doměřit. Lze ovšem daňové subjekty stíhat za krácení daně, u nějž je promlčení delší. Za krácení daně je trestem odnětí svobody, tj. daň se nedoměřuje.

S touto novelou půjde doměřit daň i za již promlčené roky, protože bude platit výše zmíněná fikce.

Pro jakékoliv dotazy kontaktujte přímo Lukáše Eisenworta. Lukas.eisenwort@nsgmorison.cz