Sign Up

Vyplněním dotazníku souhlasíte, aby Agentura Helas, s. r. o., se sídlem Klášter minoritů sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, 110 00 Praha 1, IČ:26744279, DIČ: CZ26744279, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zpracovávala a využívala následující informace k šíření obchodních sdělení v podobě jejích marketingových materiálů, reklam, pozvánek na odborné semináře a konference, na kulturní a sportovní akce v rámci elektronické a písemné komunikace, vše v též v souvislosti se soutěží a) Exportní cena (EC), b) Ocenění českých podnikatelek (OCP), c) Ocenění českých lídrů (dále jen OCL), organizaci klubu s názvem Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club (dále jen HLC), webového portálu www.podnikatelkaonline.cz (dále jen POD) v propagaci v podobě tiskových zpráv, PR článků, marketingových materiálů, pozvánek na odborné setkání a konference a dále s uvedením společnosti odběratele v registru členů Helas New Encounters Club (HNEC), OCP, HLC, EC, OCL, který je zpřístupněn dalším členům HNEC, OCP, HLC, EC, OCL, POD nebo prostřednictvím www.ratingmsp.cz. Tento souhlas uděluji na dobu deseti let od udělení tohoto souhlasu.

V případě Vaší účasti na setkání souhlasíte s využitím Vámi poskytnutých osobních údajů – jména a příjmení, údajů o firmě/korporaci, funkci, elektronické adrese – emailu, korespondenční adrese, telefonního čísla, sdělených zájmů a předmětu podnikání ze strany korporace, sdělené obchodní údaje z účetnictví společnosti za účelem účasti ve shora uvedených soutěžích, projektů. Veškeré sdělené údaje v osobním profilu v neveřejné části webu na www.HNEC.czwww.oceneniceskychpodnikatelek.czwww.oceneniceskychlidru.czwww.helas-ladies-club.cz; www.podnikatelka.cz, fotografiích všech statutárních orgánů korporace, jejích hostů a zaměstnanců této korporace, údajů o obchodních partnerech korporace, fotografiích ze všech společenských akcí pořádaných Agenturou Helas, s.r.o., videozáznamů z akcí konaných Agenturou Helas, s.r.o., které budou umístěny na facebooku, portálu www.youtube.com, www.helas.org či webových stránkách výše uvedených projektů.